לישכת הגזית

תכנית הלימודים

 

 

 

 

תוכנית הלימודים המובאית כאן גובשה בסנאט לקראת השנה האקדמית הראשונה.

 

 

[10]   מסלול לימודי עם ישראל

1010     תולדות עם ישראל עד חורבן הבית הראשון

1011     גורל עשרת השבטים

1020     תולדות עם ישראל בין חורבן לחורבן

1030     תולדות עם ישראל: מגולת אדום עד הקמת המדינה

1031     תקופת מדינת ישראל

1040     הסוציולוגיה של עם ישראל (א) במדינת ישראל

1041     הסוציולוגיה של עם ישראל (ב) בגלויות

1042     הדמוגרפיה של עם ישראל בשנת 2000 למניינם

1050     מקרו-כלכלה

1060     עם ישראל במדרש

 

[11]   מסלול לימודי ארץ-ישראל

1110     הגאולוגיה של ארץ-ישראל

1120     הגיאוגרפיה של ארץ-ישראל

1121     תורת הנחלות

1122     החקלאות בארץ-ישראל

1123     המים בארץ-ישראל: מקורות ובעיות

1130     מצות ישיבת ארץ-ישראל

1132     גבולות הארץ: בהבטחה, אצל עולי מצרים, אצל עולי בבל

1133     המצוות התלויות בארץ

 

[12]   מסלול לימודי תורת ישראל

1210     עקרונות המשפט העברי

1220     המשפט העברי: הדין האזרחי

1230     המשפט העברי: הדין הפלילי

1240     המשפט העברי: חובות האדם וזכויותיו

1250     המשפט העברי: דיני העבד (א) העבד העברי

1251     המשפט העברי: דיני העבד (ב) העבד הכנעני

1252     המשפט העברי: דיני  עבודה

1260     המשפט העברי: דיני המשפחה

1270     מוסדות המשפט העברי: בית הדין הגדול, תולדותיו, דיניו, פעלו וסמכויותיו

 

[13]   מסלול לימודי בית הבחירה

1310     המשכן: תאורו וכליו

1320     מקדש שלמה: תאורו וכליו

1330     מקדש עזרא: תאורו וכליו

1340     מקדש הורדוס: תאורו וכליו

1350     מסכת מידות במשנה

1360          תורת הקרבנות

1370     לישכת הגזית

1380     מערכת מימי המקדש

1390     מקדש יחזקאל

 

[14]   מסלול לימודי הממשל

1410     לימודי שיטות ממשל

1411     שיטות חברתיות: סוציאליזם, נאציזם, קומוניזם, קפיטליזם

1420     לימודי תורה-קרטיה

1421     מצות מינוי המלך

1422     הסמיכה וחידושה

1423     (1271) כינון בית דין הגדול

1430     דיני צבא ומלחמה

1431     תורת המלחמה

 

[15]   לימודים כלליים

1510     פילוסופיה עולמית ויהודית

1520     מבוא לבלשנות

1521     הלשון העברית: הגייה

1522     הלשון העברית: תורת ההגה והצורות

1523     הלשון העברית: תורת המשפט

1524     הלשון העברית: תורת הנאום, הכתיבה והמשחק

1530     הלשון הערבית (למתחילים)

1531     הלשון הערבית (למתקדמים)

1540     הלשון הספרדית (למתחילים)

1542     הלשון הספרדית (למתקדמים)

1550     הלשון האנגלית (למתחילים)

1551     הלשון האנגלית (למתקדמים)

1560     הלשון הרוסית (למתחילים)

1561     הלשון הרוסית (למתקדמים)

1570     הלשון הגרמנית (למתחילים)

1571     הלשון הגרמנית (למתקדמים)

1580     אילנות יוחסין ותורתם