ישראל

 

מלכות

 English

מלכות ישראל בהלכה | ההבטחה והנבואה | זרע בית דוד | פאר המלכות | מרכז עולמי לשירת תהילים | הדמוקרטיה הורגת אותנו |
 

מלכות ישראל בהלכה

 


תני ר' שמעון בן יוחאי: שלשה כתרים הם: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה – זכה בו אהרן ונטלו. כתר מלכות – זכה בו דוד ונטלו. כתר תורה – הרי מונח לדורות. כל מי שזוכה לתורה, כאילו זכה לשלשתן.

 (קהלת רבה ז)

מי שלמד תורה מודע היטב למצוה תצ"ז שבספר החינוך: למנות מלך לישראל.

מדהימים בבהירותם דברי ה"חינוך":
 
נצטווינו למנות עלינו מלך מישראל, כדי שיקבצנו כולנו וינהגנו כחפצו, ועל זה נאמר "שום תשים עליך מלך וגו'". ואמרו בספרי: "שום תשים עליך מלך" – מצוות עשה!

משרשי המצוה כתבתי בסדר "משפטים", בלאו דנשיא, ושם הארכתי בתועלת הנמצאת לעם בהיות עליהם איש אחד לראש ולקצין, כי לא יתקיים ישוב העם בשלום בלתי זה. והנה, תראה בספרי הנבואה – בא בקללה, שיהיו אנשים רבים לראש במקום אחד.

ונוהגת (המצוה למנות מלך) בזמן שישראל על אדמתם, וכמו שאמרו זכרונם לברכה: שלוש מצות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ: למנות עליהם מלך, ולבנות בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק (סהנדרין כ:ב).

...

ואל תהרהר בני אחרי דברַי לומר: ואיך יחשוב אבי: זאת המצוה – מן הנוהגות לדורות?! והלא משנמשח דוד המלך נסתלקה זאת המצוה מישראל, שלא יהיה להם למנות להם עוד מלך, כי דוד וזרעו – נשיאים עליהם עד כי יבוא שילה, שיהיה מזרעו מלך לעולם במהרה בימינו.

שעניין המצוה אינו למנות מלך חדש לבד, אבל מעניינה הוא כל מה שזכרנו: למנות מלך חדש – אם תהיה סיבה שנצטרך לו, וגם כן להעמיד המלוכה ביד היורש, ולתת מוראו עלינו, ונתנהג עמו בכל דבר כמצוה וכתורה הידועה, וזה באמת נוהג הוא  לעולם.  

 

 

 שיר של אצ"ג

לתחילת הדף

ההבטחה והנבואה

 

עוד בנושא

לתחילת הדף

זרע בית דוד


 יש לכמה משפחות יהודיות חזקה על היותן צאצאים לבית המלוכה, עם שורשים עד לדוד מלכנו. ברשות חלק מן המשפחות הללו מסמכים ומגילות יוחסין כתובים על קלף המאמתים את הטענה. משפחות אחרות מנהלות אתרים ברשת בהם מתחקים בני המשפחה אחרי אבות אבותיהם ומגיעים אחורנית שנים רבות.

אלו הן לבטח פעולות ברוכות מאד. הן מוכיחות מעבר לכל ספק שכינון מלכות בית דוד הוא דבר אמיתי שעומד להתרחש בקרוב.

בין המשפחות הללו נמנות:

אברבנאל

ברדוגו

דיין

חרל"פ

רוט

שלתיאל

 

 

 

חוקרים והיסטוריונים רציניים ביותר יהודים ושאינם יהודיים כאחד, עמלים כדי לברר מי יכול להיחשב בימינו יורש העצר של מלכות בית דוד.

 

 

 

עוד בנושא

לתחילת הדף

פאר המלכות


 

 


 

 

שיר של  אצ"ג

עוד בנושא

לתחילת הדף

מרכז עולמי לשירת תהלים

 

עוד בנושא

לתחילת הדף

הדמוקרטיה הורגת אותנו

 

 

 עוד בנושא

לתחילת הדף

 

 

 


 

ROYAL NEWS SERVICE


Click here to subscribe to the academic news service. By signing up you will receive an e-mail notification when articles or lectures of special interest to you are published.